• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/25 ساعت 18:24

    سازمان هواپیمایی کشوری همه پروازهای شرکت هواپیمایی العراقی از جمله پروازهای اربعین را به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به اخذ ویرای زائران لغو کرد.
    #اربعین #عراق