• امشب بعد مدتها در خیابان #دوچرخه_سواری کردم. بی شک ایجاد مسیرهای دوچرخه واتصالشون به هم در سطح شهر تهران یکی از بهترین اقدامات شهرداری تهران بوده که امیدوارم تداوم پیدا کنه.
    اما قطعا نیازمند تصویب قوانین،فرهنگسازی والمانهای شهری مرتبط هستیم. چراغ سبز با نماد دوچرخه یکی از آنهاست.