• علیرضا سلیمی   dralirezasalimi@

    1400/06/25 ساعت 21:32

    روحانی:((واکسن که سوهان قم نیست که زیاد باشد)).
    جناب پس چرا حالا زیاد شد!!
    دیدید #fatf بهانه‌ی کم کاری وبیحالی بود.