• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1400/06/25 ساعت 22:03

    در اولین برخورد احساس کردم که اون مقامی، اون مرادی که سالهای سال در پی‌اش می‌گشتم، جلومه، وجود داره، زنده است. حرف میزنه. ملموسه.

    ۲۴شهریور۶١ صادق قطب‌زاده به اتهام طرح کودتا و ترور آیت‌الله خمینی به حکم محمد محمدی ری‌شهری در زندان اوین اعدام شد.

    بریده‌ای از مستند فرزند انقلاب