• نسخۀ صوتی: چگونه هرچیزی جز پزشکی مدرن تبدیل شد به درمان طبیعی؟
    - درمان‌های اصطلاحا «طبیعی» متناقض‌اند و غیرعلمی. اما آن‌ها چیزی در آستین دارند که طب مدرن از ارائه‌اش عاجز است
    (آلن لوینوویتز، ایان)
    http://tarjomaan.com/sound/۱۰۳۵۹/