• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1400/06/25 ساعت 20:40

    و در این عرصه که مسئولیت سنگینی بر عهده ما است بتوانیم دل مردم و هواداران فولاد را با تصویربرداری بهتر شاد کنیم.