• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/25 ساعت 11:21

    صاحبان قدرت مطلق تا مجبور نباشند، تن به دموکراسی و محدودیت قدرتشان نمی‌دهند. #طالبان هم تن به دموکراسی و حکومت همه‌شمول نمی‌دهند، الا به اجبار. تا الان دیکتاتورها و مستبدها به زبان، دموکراسی را می‌ستودند، اما طالبان به صراحت می‌گوید: مرگ بر دموکراسی و ما از دموکراسی بیزاریم!