• سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی   GhazizadehSA@

    1400/06/25 ساعت 22:31

    روز گذشته به آسایشگاه جانبازان قطع نخاعی ثارالله رفتم.
    همچنان اسوه‌های صبر و از خودگذشتگی هستند.
    آنچه که بیش از همه شرمنده‌ام کرد مطالبه مشکلات معیشتی کارکنان مرکز توسط جانبازان عزیز بود.
    تمام عمر روی تخت بودن علی رغم کاستی‌های فراوان ومطالبه دیگری را داشتن جز #ایثار چه نام دارد؟