• هویت آفرینی جریان مقاومت بر اساس بهره گیری از قیام عاشورا تا به کودکان کلمبیا هم می‌تواند نفوذ کند …