• #بابا از اتاقش داد میزند: اتلوی من کجاست؟
    من : اتلو؟!!!
    مامان: منظورش نوتلاس
    من : مگه بابا نوتلا ی جدا داره؟!
    مامان : منو می‌گه ….