• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/06/25 ساعت 23:11

    با سازو کارهای مرسوم، تحول و تعالی در قوه قضائیه ایجاد نمی‌شود. گرچه مطالعه و اجرای برنامه‌های تحولی در دستور کار ویژه قرار دارد اما بسیار مشتاقم که نظرات، برنامه‌ها و پیشنهادات مردم و متخصصان را هم دریافت کنم.