• سیدمحمد لواسانی   smslavasani@

    1400/06/25 ساعت 10:27

    خنک کردن چایی با آب سرد چه اشکالی داره که الکی ادا و اطوار در میارید؟