• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1400/06/25 ساعت 23:45

    مجله نجوم پیش از متداول شدن مصرف عبارت #ژورنالیست_علم در ایران میدان تجربه و آموختن افرادی شد که امروز در فهرست بهترین ژورنالیستهای علم هستند. آنها در این فضای تجربه و آموختن توانستند به تدریج تالیف کنند و از مرز صرفا ‌ترجمه مقالات غیرفارسی به خلق محتواهای دقیق و به روز برسند.۲