• مسئول نامحترمی که یه فعال بخش خصوصی رو بخاطر اینکه در #هیات_مقررات_زدایی به نمایندگی از صنفش از حقوقشون در مقابل بلایی که تو سرشون آوردی دفاع کرده، داری #نقره_داغ میکنی!
    یادت باشه خودت سر شوخی رو باز کردی!
    به زودی نامه‌ی نهادهای نظارتی دستت میرسه.
    بعدا پیغام پسغام نفرستی‌ها!