• چرا آنان به دست فراموشی سپرده شده‌اند؟ چه کسانی گرد فراموشی روی سر و صورت هنرمندان دردمند پاشیده‌اند تا آنان را از چشم مردم پنهان کنند؟!