• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/06/25 ساعت 16:31

    اکنون وقت یارى رسانى آستان قدس رضوى و استان خراسان است. البته به شکل ملى هم ضرورت دارد هلال احمر ایران فارغ از هر ملاحظه و احتیاط سیاسى در حد ممکن و مقدور به مراکز درمانى و بیمارستان هاى افغانستان کمک کند.