• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/06/24 ساعت 19:17

    سال پیش نامه یکی از پزشکان معتبر مبنی بر ضرورت تغییر وزیر بهداشت را از طریق جهانگیری برای روحانی فرستادم و نظر خود را نیز ضمیمه کردم که؛ بودن او به عنوان وزیر بهداشت توهینی آشکار به جامعه پزشکی ایران است.
    مسئولیت تداوم حضور او نیز با روحانی است.