• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1400/06/24 ساعت 14:11

    گزارش #ریسک تجارت و #سرمایه_گذاری ایران که توسط موسس فیچ تهیه شده و توسط مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران ترجمه شده، منتشر شد.
    تو این #رشتو میخوام برخی از قسمتهای مهم این گزارش رو اینجا بنویسم.
    ۱/۱۶@HSelahvarzi @FitchSolutions