• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/06/24 ساعت 14:04

    با چنین برنتمه‌های آموزشی نابخردانه‌ای، نه انسانیت می‌ماند و نه اسلام و نه انقلاب.
    مبارکه!!