• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/06/24 ساعت 11:33

    کاری به #گلزار ندارم؛ اما نوجوانان و جوانان ما دچار فقدان الگو هستند. کسی که سبک زندگی و سخن گفتن و رفتار اجتماعی را از او تقلید کنند و الگو بگیرند. خودمان بسیاری از الگوها را تخریب کردیم. الگوهایی که برخی نه چندان خوب و برخی خوب بودند