• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/06/24 ساعت 11:20

    نقد تظاهرات تعدادی از افراد علیه واکسن اجباری! و دفاع از ضرورت اجباری شدن آن، موضوع یادداشت امروز بنده در اعتماد است.