• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/24 ساعت 07:32

    سازمان هواپیمایی کشوری به استناد ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز ابلاغ تغییرات قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، متن نهایی اساسنامه این سازمان را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.