• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/24 ساعت 23:59

    مرکز واکسیناسیون بوستان گفت وگو امروز جمعه ۲۵ شهریور متولدان ۱۳۷۰ به قبل را واکسن می‌زند. با همراه داشتن کارت ملی امکان دریافت سینوفارم و برکت در این مرکز فراهمه