• امید مهدی نژاد   OmidMahdinejaD@

    1400/06/24 ساعت 18:33

    ماهنامه #سه_نقطه در مجال بیست و ششم، در مقام بیان این مهم است که «آخوند چیست و چرا؟».
    فی‌الواقع غرض این است که شخص عمامه‌به‌سر عبابه‌دوش در عالم اثبات چیست، و در عالم ثبوت کیست.
    و از آنجا که فاقد شیء نمی‌تواند معطی آن باشد، سه‌نقطه بسراغ طلاب فاضل و قلم‌به‌دست رفته است …