• غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/06/24 ساعت 19:28

  #ارزشی_ها معتقدبه شکست مفتضحانه امریکاوفرارازافغانستان هستند؟!
  دولت دست نشانده وخائن قبلی کلیدشهرهابدون خونریزی تحویل جنگ طلبان داد.!
  #ملا_برادر پیروزمندانه باهواپیمای نظامی آمریکائی واردکابل شد.
  #طالبان تغییریافته هم ازاعدام شکنجه دست کشیدند؟!
  اینم #پیروزی غرورآفرین!!