• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/06/24 ساعت 02:08

  چهار چیز، وقتى رفتند، باز نمى گردند:
  سخنى که از دهان خارج شد،
  تیرى که از کمان پرید،
  زمانى که سپرى شد،
  اعتمادى که از دست رفت.