• تبریک میگم تولد جناب @habil و خواستم یادش بندازم دوسه بار بخاطر عکس مشترکی که داشتیم فلان کانالهای تازه به دوران رسیده تهمت بارمون کردن
    یه شام بدی جبران می‌شه