• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/06/24 ساعت 04:18

  افغانستان، شکست امپراتورى؟
  توقف چنگیزخان مغول
  بخش نهم
  ———
  سایت مکتوب
  http://Mohajerani.maktuob.net

  تلگرام: جمیله کدیور- سید عطاءالله مهاجرانى