• بهارک روشن بخش   BRoshanbakhsh@

    1400/06/24 ساعت 09:02

    کاروانسرای سنگی «انجیره» در راه جهانی شدن
    این #کاروانسرا در بیابان انجیره در مجاوت راه قدیمی #یزد ساغند و #طبس، به فاصله تقریبی ۵۰۰ متر از کاروانسرای آجری انجیره قرار گرفته است.