• محدودیت هاى تردد شبانه لغو نشد
    ستاد کرونا اعلام کرد که لغو کردند
    اما وزیر کشور گفته:«محدودیت تردد شبانه تا بهبودى شرایط کرونایى کشور ادامه خواهد یافت.»
    این چه مدل تصمیم گیرى است؟
    @raisi_com