• هر کتابی که متولد می‌شود انگار دوباره به دنیا آمده‌ای و دیگر هیچ خستگی ای همراهت نیست.
    کتاب اربعین به زبان اسپانیایی اولین کتابی است که در آمریکای لاتین با این موضوع منتشر می‌شود.
    برخی افراد حتی صد هزار تومان فرستاده‌اند تا در این کار شریک باشند …