• کار فرهنگی بیرون از ایران اگر مبتنی بر بومیان نباشد محکوم به شکست است. یاد بگیریم که با ایرانی‌گری در عرصه بین الملل نمی‌توان بومی سازی کرد.
    کتاب اربعین نمونه‌ای از یک کار بومی است. کاری که به صورت شبکه‌ای و همزمن در چندین کشور در حال نشر است. کاری بر اساس توانایی بومیان.