• مسعود دیانی   DayyaniMasoud@

    1400/06/24 ساعت 18:58

    احساس خراب شده بودن وطن را آنان که می‌روند نساخته‌اند؛ برخی از آنان که مانده‌اند ساخته‌اند. غرض هم خالی شدن میدان از رقیبان است در همه‌ی میدان‌ها؛ هنر، دانش،اقتصاد، سیاست، ورزش و دیگر میدان‌ها. رشد و شهرت و قدرت و ثروت برخی ماندگان در گرو این سیاه‌نمایی‌ها و مهاجرت‌هاست. همین.