• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/06/24 ساعت 19:16

    این روزها می‌پرسند که واکسن را این دولت وارد کرد یا قبلی؟
    پرسش اصلی این است که چرا وزیر قبلی این اندازه کوتاهی کرد؟
    دنبال تبرئه دولت پیش، در واردات واکسن نباشید.