• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/06/24 ساعت 22:10

    این خانمهای برقع پوش و بعضی مقامات سیاسی و روحانی #طالبان که مصاحبه می‌کنند میگویند ما دموکراسی نمی‌خواهیم. حکومت اسلامی با دموکراسی متفاوت است خیلی خوبند.
    ظاهر و باطن