• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/24 ساعت 12:49

    وزارت بهداشت دراجرای فرمان رهبرمعظم انقلاب مبنی بر تهیه «پیوست عدالت» برای هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت و مراقبت از طبقات محروم و رعایت عدالت در اجرای این تصمیم، پیشنهاد تهیه چارچوب والزامات«پیوست عدالت مصوبات،لوایح وتصمیمات دولت»رابه دولت ارایه کرده است.