• بیشتر ساکنان اردوگاه گرین‌لیک، خودشان آنجا را انتخاب نمی‌کنند. این اردوگاه مخصوص پسران بزهکار است. اگر پسر بزهکاری را به آنجا ببرند و او را وادارند هرروز زیر گرمای طاقت‌فرسای خورشید، گودالی بکند اصلاح خواهد شد. برخی این‌طور فکر می‌کردند …

    از #کتاب آخرین گودال
    #کتاب_کودک