• از غلط‌ترین و مخرب‌ترین کارهایی است که این سالها دیده‌ام …
    به خودشان هم گفته‌ام اما به کار اشتباه خودشان مصر هستند …
    دستاوردهای بد آن در سالهای آینده دیده خواهد شد.
    #سردار_نقدی