• رنگ‌هایی که فقط در ذهنتان می‌بینید
    - وقتی انیمیشن‌ها با دستکاری نور و رنگ احساسات شما را بر می‌انگیزند
    (آدام راجرز، وایرد، ۳۵۰۰ کلمه، ۲۲ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/barresi_ketab/۱۰۳۵۱/…