• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/06/24 ساعت 14:21

    واکسن‌های #سینوفارم تاکنون از چند منبع وارد کشور شده است. یعنی هم از چین و هم از امارات و هم از کوواکس وارد شده و همه این‌ها #واکسن سینوفارم پکن است