• واکسن #پاستور بود که #خبرنگاران به جای دوز دوم، دوز سوم را زدند، این دو نمونه تست آنتی بادی همین خبرنگاران است که به قول یکی از پزشکان آنتی بادی در حد کره مریخ داده!
    #واکسن بزنید پیدا کردید پاستور بزنید