• تنظیم‌گر هر‌حوزه در تمام مناسبات حکمرانی باید تمام سلیقه‌های موجود در کشور را لحاظ کند.ایران یک مفهوم متکثر است که جمعیت زیادی با سلایق فراوان در آن زندگی میکنند.منطقی است که تفاسیر گوناگونی در رابطه با هر محتوا وجود داشته باشد. وظیفه‌ی تنظیم‌گر تضمین احترام به این تکثر است.