• دوستان برنامه نویس عزیز ما پروژه‌های مارو سر وقت به ما برسونندما ازشون قدردانیم. اینکه باگ‌های فرهنگی کشور هم چگونه قرار هست توسط برنامه نویس‌ها با کد پایتون حل بشه هم الله اعلم. دولوپرا با اینکه مارو تا استانه سکته هم میبرید بعضی وقتا اما دمتون گرم که دنیا رو جای بهتری کردید.