• تولید #زعفران به دلیل #خشکسالی کاهش پیدا کرد.غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفته: به دلیل خشکسالی، افزایش هنگفت قیمت آب و عدم تغییر قیمت زعفران در سه سال گذشته کشاورزان دیگه انگیزه‌ای برای تولید ندارن.