• علیرضا قربانی   arghorbani51@

  1400/06/23 ساعت 21:02

  اندیشه مکن که شانه‌هایت، سنگین شود
  اندیشه مکن که از کشیدن بار دیگران ناتوانی
  در شگفت می‌مانی از نیروی خویش
  در شگفت می‌مانی
  که به رغم ضعف خویش
  چه مایه توانایی.

  مارگوت بیکل
  ترجمه از احمد شاملو