• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/23 ساعت 21:29

    این از برگ سبز که سندیت آنرا رد کردند و این هم از ممنوعیت تردد شبانه که این بلا سرش اومد. داستان سومدیریت تمامی ندارد انگار!
    هیچ تصمیم کوتاه مدتی نمیشه در این مملکت گرفت. چه برسه به تصمیمات میان و بلند مدت