• رسول جعفریان   jafarian1964@

    1400/06/23 ساعت 15:23

    این همه مرگ و میر و شرایط استثنایی در ایران طی دو سه ماه اخیر کافی نبود تا سخت گیریها جدی گرفته شود؟ تو را به خدا شرایط اربعین به گونه‌ای نباشد که این وضع استمرار یابد. علما و مراجع بزرگ برای حفظ جان مردم شتاب کنند.