• خبر از این تاسف‌بارتر نداریم: سبوس‌های کپک‌زده خوراک دام‌ها شده! عالی، مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور گفته: کارخانه‌های آرد طمع کردن و سبوس‌ها رو به دامداران نفروختن سازمان تعزیرات به این ماجرا ورود پیدا کرده و عرضه سبوس‌ها به دامداری‌ها زیاد شده اما سبوس‌های خراب و فاسد!