• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/23 ساعت 11:43

    نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که نیازی به تزریق دز سوم واکسن #کرونا نیست.
    نویسندگان این پژوهش معتقد هستند که هیچ یک از مطالعات، حاکی از پایین آمدن ایمنی بدن با گذشت زمان نیست. #ایرنا