• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1400/06/23 ساعت 00:41

    امیدوارم آقای خلیلیان هرچه زودتر یک نیروی سالم و کارآمد برای معاونت عمرانی استانداری خوزستان منصوب کنند. حضور اینچنین افرادی حتی برای یک روز هم خسارت است …
    @sadeghkhalilian